Украинский язык 6 класс бондаренко ярмолюк: Решебник ⏩ ГДЗ Укр мова 6 класс ⚡ А. В. Ярмолюк, Н. В. Бондаренко 2011

Содержание

Решебник ⏩ ГДЗ Укр мова 6 класс ⚡ А. В. Ярмолюк, Н. В. Бондаренко 2014

Авторы:  А. В. Ярмолюк, Н. В. Бондаренко

Год:  2014

Рейтинг: 5.0

Оцените книгу

Связанный учебник

 1. § 1. Краса і багатство української мови1 — 12

 2. § 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення13 — 18

 3. § 3. Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні20 — 33

 4. § 4. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні34 — 39

 5. § 5. Пряма мова Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі40 — 46

 6. § 6. Текст. Структура тексту47 — 49

 7. § 7. Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту53 — 57

 8. § 8. Групи слів за походженням59 — 67

 9. § 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів69 — 77

 10. § 10.

  Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми78 — 91
 11. § 11. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова92 — 95

 12. § 12. Діалектні слова96 — 103

 13. § 13. Професійні слова і терміни. Просторічні слова104 — 113

 14. § 14. Офіційно-ділова лексика114 — 122

 15. § 15. Фразеологізми. Словник фразеологізмів123 — 131

 16. § 16. Джерела українських фразеологізмів132 — 136

 17. § 17. Прислів’я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів137 — 146

 18. § 18. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення147 — 156

 19. § 19. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова157 — 161

 20. § 20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький.162 — 168

 21. § 21. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)169 — 175

 22. § 22.

  Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах176 — 182
 23. § 23. Правопис складних слів разом і через дефіс183 — 188

 24. § 24. Написання слів з пів189 — 194

 25. § 25. Творення і правопис складноскорочених слів195 — 200

 26. § 26. Загальна характеристика частин мови201 — 206

 27. § 27. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль207 — 214

 28. § 28. Іменники — назви істот і неістот215 — 222

 29. § 29. Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах223 — 230

 30. § 30. Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників231 — 241

 31. § 31. Число іменників242 — 250

 32. § 32. Відмінки іменників251 — 259

 33. § 33. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни260 — 267

 34. § 34. Відмінювання іменників І відміни268 — 276

 35. § 35.

  Відмінювання іменників II відміни277 — 285
 36. § 36. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку286 — 296

 37. § 37. Відмінювання іменників III та IV відміни297 — 303

 38. § 38. Особливості написання іменників у кличному відмінку304 — 310

 39. § 39. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини311 — 314

 40. § 40. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників315 — 324

 41. § 41. Не з іменниками325 — 332

 42. § 42. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)333 — 340

 43. § 43. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми344 — 354

 44. § 44. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника355 — 367

 45. § 45. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні369 — 377

 46. § 46.

  Ступені порівняння якісних прикметників379 — 388
 47. § 47. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи389 — 395

 48. § 48. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники396 — 410

 49. § 49. Написання прикметникових суфіксів412 — 418

 50. § 50. Написання не з прикметниками419 — 425

 51. § 51. Написання –н і -нн у прикметниках426 — 433

 52. § 52. Написання складних прикметників разом і через дефіс434 — 438

 53. § 53. Написання прізвищ прикметникової форми440 — 448

 54. § 54. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль450 — 455

 55. § 55. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені456 — 466

 56. § 56. Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників467 — 475

 57. § 57. Відмінювання і правопис порядкових числівників477 — 481

 58. § 58.

  Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль482 — 489
 59. § 59. Розряди займенників за значенням490 — 497

 60. § 60. Відмінювання займенників498 — 520

 61. § 61. Правопис займенників521 — 527

 62. § 62. Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування528 — 530

 63. § 63. Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації536 — 536

 64. § 64. Мовні стилі (повторення). Мовні жанри офіційно-ділового стилю: план роботи, оголошення538 — 545

 65. § 65. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення546 — 550

 66. § 66. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи552 — 555

 67. § 67. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму559 — 561

 68. § 68. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення563 — 563

 69. § 69.

  Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму566 — 566
 70. § 70. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи571 — 571

 71. § 71. Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням572 — 574

 72. § 72. Основні джерела та систематизація матеріалу для твору. Складний план готового тексту. Простий план класного висловлювання576 — 576

 73. § 73. Усний твір-опис приміщення в художньому стилі на основі особистих вражень578 — 578

 74. § 74. Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень579 — 579

 75. § 75 Усний твір-оповідання за жанровою картиною580 — 580

 76. § 76. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі582 — 582

 77. § 77. Письмовий твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень585 — 585

 78. § 78. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною586 — 586

 79. § 79.

  Письмовий твір-роздум у художньому стилі про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень591 — 592
 80. § 81. Замітка в газету — роздум про вчинки людей596 — 597

Аналоги другого года издания

Самые популярные книги

ГДЗ по украинскому языку за 6 класс — почему это важно

Изучение украинского языка является тем фундаментом, на котором в дальнейшем будет строиться вся последующая жизнь школьника. Без знания родного языка ребенку будет крайне сложно найти себя в социуме, а также получить полноценное образование. Для того, чтобы родители могли проверить себя и быть уверенными в том, что они правильно объясняют ребенку правила написания того или иного слова и словосочетания и было создано ГДЗ по украинскому языку за 6 класс Н.В.Бондаренко А.В.Ярмолюк 2014.

Что в ГДЗ

ГДЗ за 6 класс по украинскому языку Н.В.Бондаренко А.В.Ярмолюк 2014 состоит из 9 частей:

 • От авторов

 • Повторение, обобщение и углубление пройденного

 • Лексикология. Фразеология

 • Словообразование, орфография

 • Имя существительное

 • Имя прилагательное

 • Числительные

 • Местоимение

 • Связная речь

Зачем в шестом классе ГДЗ

В шестом классе школьники работают со сложными текстами и как никогда нуждаются в помощи. Именно издание за 6 класс ГДЗ по украинскому языку Н.В.Бондаренко А.В.Ярмолюк 2014 поможет шестиклассникам понять основные принципы написания тех или иных слов, разобраться с достаточно сложной пунктуацией и научиться подбирать синонимы. Кроме того, издание Н.В.Бондаренко А.В.Ярмолюк 2014 ГДЗ по украинскому языку за 6 класс может существенно упростить жизнь школьникам, так как для того, чтобы проверить правильно ли они выполнили домашнее задание достаточно зайти в содержание и найти номер нужного упражнения. Все учебники представленные на сайте повторяют учебники школьной программы и, в случае необходимости, у детей есть возможность проверить правильность выполнения абсолютно всех заданий по школьной программе.

гдз по украинской мове та литературе аношкина марчук 5 класс тираспо

гдз по украинской мове та литературе аношкина марчук 5 класс тираспо 

2017.03.25 Sat 05:29

Ссылка:

http://ikataly.sabemo.ru/5/63/gdz-po-ukrainskoy-move-ta-literature-anoshkina-marchuk-5-klass-tiraspo

гдз по украинской мове та литературе аношкина марчук 5 класс тираспо ГДЗ по украинскому языку за 5 класс.

Українська мова 5 клас Глазова. Украинский язык 5 класс. авторы: О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов · Украинский язык 5 . Русский (ГДЗ). Ответы к: Учебнику (решебник). ГДЗ Українська мова 6 клас Ворон — решебник. Ответы Украинский язык 6 класс Ворон к учебнику. ГДЗ по укр мове , 5 класс , сделаны правильно и не содержат ошибок. ГДЗ 5 класс, решебники, ответы для русскоязычных школ. украинский язык 5 класс бондаренко ярмолюк. гдз по украинскому языку 5 класс аношкина марчук. Вам потрібні готові домашні завдання з української мови 5 клас? Найбільша база ГДЗ з усіх предметів, які вивчають у школах України! Заходьте та . Описание: Доступна в форматах: Удобные: fb2, ePub Для компьютера: txt.zip, rtf, pdf A4, html.zip Для ридеров: pdf A6, mobi (Kindle) Для телефона: txt, java Другие:lrf, rb, isilo3, lit, doc.prc. Гдз по украинскому языку 5 класс аношкина марчук. ГДЗ по украинскому языку 5 класс. Українська мова 5 клас Єрмоленко. Украинский язык 5 класс. авторы: Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. издательство: .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *